Lejebetingelser for udstyr lejet hos Dansk Overpumpning
Udlejning / Lejebetingelser

Generelle Betingelser

Gældende pr. 07/06-2021

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedestående regler og den givne prisliste anvendelse for ethvert leje- mål, der aftales med Dansk Overpumpning A/S.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udleje- ren fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter leje aftalen. Den der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Dansk Overpumpning A/S som udlejer.

1. Lejemålets Varighed

1.1. Det skal bemærkes, at korteste
lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader forretnin- gen, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag ( første dags leje ), såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 11.00, hvis andet ikke er skriftlig aftale.

1.2. Udlejning sker fra Dansk Overpumpnings adresse medmindre andet er aftalt. Transport,
opstilling og afhentning afregnes særskilt.

1.3. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente
det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, kon- kurs eller anden betalingsstandsning.

1.4 Afbestilling af udstyr kan kun ske med Dansk Over- pumpnings samtykke og Dansk Overpumpning forbe- holder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer.

1.5 Ved afbestilling senere end 1 døgn før lejemålets be- gyndelse vil lejer blive debiteret 50% af bruttolejebeløbet, medmindre andet er forudgående aftalt.

2. Lejers Forpligtigelser

2.1 Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret, samt
at se gyldig legitimation.

2.2. Lejen afregnes ved aflevering af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt.

2.3. Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af Dansk
Overpumpning.

2.4. Forud reservation af udstyr fortages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er beret- tiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktioner.

2.5. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herun- der risiko for driftstab og skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader/driftstab der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om un- derlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskri- velser af forholdene på arbejdspladsen og/eller deforhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet og/eller fejl på alarmanlæg.

2.6. Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand, som ved afhentning.

3. Udlejers forpligtigelser

3.1 Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand. Dansk Overpumpning har ansvar for at lovpligtige eftersyn overholdes, og evt. anmeldelser til Arbejdstilsy- net og lignende. Eventuel reklamation skal ske på første lejedag, og kan ikke senere tages til følge. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med, eller som følge af funktionsfejl.

4. Risiko og Ansvar

4.1 Det lejede udstyr skal forsikres. Forsikringsomkostningerne debiteres automatisk med
7 % af bruttolejebeløbet, hvilket specificeres særkilt på lejers faktura. Eventuelle
skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet inden for 24 timer. Forsikringen dækker bl.a. brand, tyveri, vandskade, hær- værk, transportskade m.m. Lejeren
er selv ansvarlig for følgende skader:

 • Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer.
 • Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kanbevises skadestidspunkt og –år- sag.
 • Løse kabler, ledninger eller manglende pære.
 • Grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges leje- ren eller den ansvarligemedarbejder til last.
 • Simpelt tyveri

4.2 Ved udførsel af landet skal lejer selv sørge for forsik- ring af udstyret, medmindre andet
er forudgående aftalt. Vi forbeholder os i forbindelse med udførsel, ret til at se gyldig forsikringspolice.

4.3 Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge
at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på repara- tion eller servicearbejde.

4.4 Dansk Overpumpning tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med
aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

5. Selvrisiko

FOR SMÅT MATERIEL, HERUNDER TRANSMISSION OG KOBLINGER

Ny-værdi

Selvrisiko pr. skade

kr. 0 – 15.000

kr. 2.000,-

FOR ØVRIGT MATERIEL

Ny-værdi Selvrisiko pr. skade

kr. 0 – 75.000

kr. 8.000,-

kr. 75.001 – 150.000

kr. 12.000,-

kr. 150.001 – 250.000

kr. 18.000,-

kr. 250.001 – 400.000

kr. 22.000,-

kr. 400.001 – 600.000

kr. 27.000,-

kr. 600.001 – 800.000

kr. 38.000,-

kr. 800.001 -

kr. 49.000,-

6. Priser og Betalingsbetingelser

6.1 Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring oliekift o.l. elektrici- tet, forbrugsafgifter m.v.

6.2 Benytter lejer den vagtordning udlejer har stillet til rådighed, vil dette blive afregnet efter den til enhver tid gældende prisliste.

6.3 Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør mindst kr. 100,- pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves et gebyr på mindst kr. 250,-, såfremt udlejer overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso.

6.4 Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejeres side beret- tiger ikke lejer at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

6.5 I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende ”Generelle lejebetingelser“ fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til (for lejers regning) at hjemtage det lejede uden forudgåendevarsel. Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Lejer erstatter udlejers tab i henhold til Dansk ret.

6.6 Medmindre andet er skriftligt aftalt er lejers beta- lingsbetingelser netto 8 dage.

Vi stiller kredit på max. 50. 000 DKK til kunder med mindre andet er skriftligt aftalt.

7. Ændringer

7.1 Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Generelle lejebetingelser“ uden varsel. Lejebetingelser på www.danskoverpumpning.dk går forud for alle trykte lejebetingelser. Nyeste opdatering af lejebetingelser, priser med mere vil altid være tilgængelige på udlejers hjemmeside.

Projekter

 • Vand pumpet 1,5 km igennem 300 mm. rør - dansk overpumpning

  Vand pumpet 1,5 km igennem 300 mm. rør
  Her udføres en Overpumpning med en maksimum flow rate på over 1000 m3/h på næsten 6 bar for at fjerne 75000 m3 vand fra en rå olie tank. Vi anvendte 65 kW 200 mm pumper.

 • Overpumpning for Fredericia Forsyning - leveret og udført af Dansk Overpumpning

  Overpumpning for Fredericia Forsyning
  Her udføres en Overpumpning for Fredericia Forsyning med en total rørføring på 712 meter i DN500 rør og en pumpekapacitet på 8600 m3/h.

 • Dansk Overpumpning

  Vi sælger pumper både til privat og erhverv

  Vi kan tilbyde et bredt sortiment af pumper indenfor typerne: Entreprenørpumper, slampumper og drænpumper. Vi sælger pumper fra brands som: Aeonpumps, Solidpumps, Sulzer og Comex.

  Du kan få leveret din pumpe direkte til døren eller afhente den på vores lokation i Slagelse.

  Vi er altid behjælpelige med rådgivning og sparring uanset størrelsen på dit projekt.

  salg af pumper til private og erhverv - dansk overpumpning

Nyhedsbrev

Vi arbejder hele tiden på at give vores kunder de bedst mulige tilbud og den største viden

Hvis du vil være en af de første til at modtage vores pumpetilbud eller inspiration og cases, så skriv dig op her. Vi vil glæde os til at sende vedkommende materiale til dig.

Website designet og udviklet af nisted-bruun.dk

Dansk
Overpumpning A/S

Kongstedvej 6-10
4200 Slagelse

Find vej på kort

Telefon +45 70 12 00 14
info@danskoverpumpning.dk